Các bác cho e hỏi chút. Công ty e có một số thành viên nhượng bán cổ phần cho nh…

Các bác cho e hỏi chút.
Công ty e có một số thành viên nhượng bán cổ phần cho nhau. Việc bán cho nhau như vậy có phải nộp thuế thu nhập cá nhân 20% ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các bác cho e hỏi chút. Công ty e có một số thành viên nhượng bán cổ phần cho nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *