Mọi người cho em hỏi 0,5% BHTNLD/BHNN bắt đầu từ 1/6 thì mình sẽ hạch toán vào t…

Mọi người cho em hỏi 0,5% BHTNLD/BHNN bắt đầu từ 1/6 thì mình sẽ hạch toán vào tài khoản nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho em hỏi 0,5% BHTNLD/BHNN bắt đầu từ 1/6 thì mình sẽ hạch toán vào t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *