Các a/c cho em hỏi với. Ở yêu cầu 2 tính giá thành phẩm xuất kho. Nhưng trong bà…

Các a/c cho em hỏi với. Ở yêu cầu 2 tính giá thành phẩm xuất kho. Nhưng trong bài có cả hàng gửi bán. Đầu kỳ hàng gửi bán có tính vào tồn đầu kỳ không ạ. Và trong kỳ có gửi bán cho các công ty thì đó có đc coi là xuất kho không ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các a/c cho em hỏi với. Ở yêu cầu 2 tính giá thành phẩm xuất kho. Nhưng trong bà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *