Thuế GTGT HHDV Mua Trả Chậm HHDV mua trả chậm (được qui định bằng hợp đồng) Đư…

Thuế GTGT HHDV Mua Trả Chậm

HHDV mua trả chậm (được qui định bằng hợp đồng) Được khấu trừ thuế khi đảm bảo các điều kiện thanh toán qua NH.

Nguồn CHV

#nddbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *