Câu hỏi: Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp ch…

Câu hỏi:
Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động
—–
Tháng 3/2017, Công ty tôi có mở một lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trong công ty. Công ty có chi một số khoản để tổ chức lớp học, như thuê giảng viên, in tài liệu cho lớp học, chi hỗ trợ một ngày lương cho cán bộ tham gia lớp học. Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

+++×××

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học. Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp..

Như vậy, khoản chi phí để đào đạo nâng cao tay nghề cho công nhân nếu khoản chi đó đảm bảo chứng từ theo quy định, thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nguồn : TCT

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *