Sáu tỷ bốn trăm chín mươi triệu … phai màu cùng tháng năm :D P/s: hoá đơn vi…

Sáu tỷ bốn trăm chín mươi triệu … phai màu cùng tháng năm 😀

P/s: hoá đơn viết trong 01/2017 … mới năm tháng thôi mà nhìn như giấy gói bánh mì :v

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 16, 2017

account_box admin

22 thoughts on “Sáu tỷ bốn trăm chín mươi triệu … phai màu cùng tháng năm :D P/s: hoá đơn vi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *