mọi người trong nhóm giúp em với, em sắp xếp cột số 3 theo số lượng giảm dần. sa…

mọi người trong nhóm giúp em với, em sắp xếp cột số 3 theo số lượng giảm dần. sau đó nhìn lại cột 1 không thay đổi theo hàng số 3 đã thay đổi. ý em là muốn nó thay đổi cột số 3 vì các giá trị ngang nhau là các giá trị tương ứng nhau. như hình ạ!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “mọi người trong nhóm giúp em với, em sắp xếp cột số 3 theo số lượng giảm dần. sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *