Giám đốc mình tháng rồi có đi công tác sang Trung Quốc công tác. Trong chuyến đi…

Giám đốc mình tháng rồi có đi công tác sang Trung Quốc công tác. Trong chuyến đi công tác có 1 người kỹ thuật và 1 dịch thuật đi chung. Nhưng 2 người đi kèm theo thì không phải nhân viên công ty.

Bây giờ hóa đơn vé máy bay không còn giữ cùi vé. Làm thế nào để chi phí này hợp lệ xin mọi người chỉ giúp ah. Thực sự chi phí này là chi phí thực tế doanh nghiệp.

Xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 13, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Giám đốc mình tháng rồi có đi công tác sang Trung Quốc công tác. Trong chuyến đi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *