Cả nhà giúp em với ạ. em nộp tờ khai thuế mà cứ nhập mã số thuế với mật khẩu vào…

Cả nhà giúp em với ạ. em nộp tờ khai thuế mà cứ nhập mã số thuế với mật khẩu vào thì lại bị như thế này ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà giúp em với ạ. em nộp tờ khai thuế mà cứ nhập mã số thuế với mật khẩu vào…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *