Các ACE nhà kế giúp em ca này với. Doanh nghiệp năm 2016 có món vay ngân hàng,kh…

Các ACE nhà kế giúp em ca này với.
Doanh nghiệp năm 2016 có món vay ngân hàng,khoản lãi vay em hạch toán trên sổ: Nợ 635/Có 112 kết chuyển Nợ 911/Có 635,nhưng doanh thu phát sinh rất ít,nên khi lập BCTC thì lỗ,còn làm quyết toán thuế TNDN thì khoản này là khoản chi phí không hợp lý nên DN có lãi.Theo các ACE thì điều chỉnh bút toán này trên sổ kế toán như thế nào cho hợp lý.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 6, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các ACE nhà kế giúp em ca này với. Doanh nghiệp năm 2016 có món vay ngân hàng,kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *