Cả nhà cho mình có thể bỏ trống chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ kế toán dc k…

Cả nhà cho mình có thể bỏ trống chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ kế toán dc không? vì bên mình chỉ có 1 kế toán viên

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 2, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho mình có thể bỏ trống chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ kế toán dc k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *