Mìh còn 3 số hoá đơn 998,999,1000 hoá đơn in năm 2011 và năm 2016 mìh đã in hoá…

Mìh còn 3 số hoá đơn 998,999,1000 hoá đơn in năm 2011 và năm 2016 mìh đã in hoá đơn mới từ số 01 đến số 500 vậy giờ mh kê khai ntn? Có ai biết báo cáo sử dụng hoá đơn ntn k

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mìh còn 3 số hoá đơn 998,999,1000 hoá đơn in năm 2011 và năm 2016 mìh đã in hoá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *