khủng hoảng quá, đến giờ mới phát hiện ra sai sót mst đầu vào của 20 tờ hóa đơn …

khủng hoảng quá, đến giờ mới phát hiện ra sai sót mst đầu vào của 20 tờ hóa đơn của 1 doanh nghiệp.công ty lại sắp kiểm thuế?làm sao bây giờ?lúc nhận hóa đơn chắc bị mờ mắt mất rồi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “khủng hoảng quá, đến giờ mới phát hiện ra sai sót mst đầu vào của 20 tờ hóa đơn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *