E viết hóa đơn tháng 1 nhưng sai tên, e thu hồi lại và xuất hóa đơn điều chỉnh. …

E viết hóa đơn tháng 1 nhưng sai tên, e thu hồi lại và xuất hóa đơn điều chỉnh. vậy e khai thuế như thế nào đối với hóa đơn thu hồi và hóa đơn điều chỉnh xuất lại ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “E viết hóa đơn tháng 1 nhưng sai tên, e thu hồi lại và xuất hóa đơn điều chỉnh. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *