dạ cho em hỏi hóa đơn xuất sai tên đơn vị, mst, địa chỉ đã xé khỏi cuốn chưa kha…

dạ cho em hỏi hóa đơn xuất sai tên đơn vị, mst, địa chỉ đã xé khỏi cuốn chưa khai thuế thì lập biên bản thu hồi hóa đơn thì ghi bên mua là ghi thông tin đúng của tên đơn vị, mst, địa chỉ ạ? hay ghi lại thông tin sai lúc trước.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 28, 2017

account_box admin

One thought on “dạ cho em hỏi hóa đơn xuất sai tên đơn vị, mst, địa chỉ đã xé khỏi cuốn chưa kha…”

 • Biên bản thu hồi
  Bên mua : đúng thông tin
  Bên bán : Đúng thông tin
  Lý do thu hồi : Sai thông tin..
  Thông tin sai : Ghi rõ.
  Thông tin đúng : Ghi rõ.
  Có vậy thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *