Cả nhà đã nhận được thông báo thuế hạn nộp cuối của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2017…

Cả nhà đã nhận được thông báo thuế hạn nộp cuối của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2017 chưa ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà đã nhận được thông báo thuế hạn nộp cuối của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2017…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *