[HELP ME!!!] A/c ơi, công ty phân phối sản phẩm đc nhận hàng khuyến mãi từ NCC. …

[HELP ME!!!]
A/c ơi, công ty phân phối sản phẩm đc nhận hàng khuyến mãi từ NCC. Vậy lúc nhập kho thì thủ kho vẫn viết PNK như thường nhưng không ghi giá trị ạ. Đến hết chương trình khuyến mãi lô hàng đó không phải trả lại NCC, kế toán ghi nhận thu nhập khác thì đồng thời thủ kho điền thêm giá trị vào PNK đã lập trc đó ạ?

Hay TH2 là ban đầu thủ kho không lập PNK mà chỉ theo dõi nội bộ DN, xong khi hết chương trình khuyến mãi kế toán nghi nhận thu nhập khác thì mới lập PNK ghi nhận số hàng còn lại đó ạ?

Em mong là có người hiểu em đang nói gì :)))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 15, 2017

account_box admin

One thought on “[HELP ME!!!] A/c ơi, công ty phân phối sản phẩm đc nhận hàng khuyến mãi từ NCC. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *