Cả nhà cho em hỏi là thuốc bán hết hạn xử lý như thế nào để đưa vào chi phí thuế…

Cả nhà cho em hỏi là thuốc bán hết hạn xử lý như thế nào để đưa vào chi phí thuế TNDN hợp lý và hợp lý cả về qui định của Bộ Y Tế ạ ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi là thuốc bán hết hạn xử lý như thế nào để đưa vào chi phí thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *