Nếu là các bác các bác có yêu cầu xuất lại hóa đơn không ạ…

Nếu là các bác các bác có yêu cầu xuất lại hóa đơn không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 6, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Nếu là các bác các bác có yêu cầu xuất lại hóa đơn không ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *