Các cao nhân kế toán giúp mình với. Mình nộp phụ lục là thuyết minh BCTC mà thôn…

Các cao nhân kế toán giúp mình với. Mình nộp phụ lục là thuyết minh BCTC mà thông báo thế này. Huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các cao nhân kế toán giúp mình với. Mình nộp phụ lục là thuyết minh BCTC mà thôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *