Cả nhà ơi tại sao em không ký được TMBCTC để gửi nhỉ?…

Cả nhà ơi tại sao em không ký được TMBCTC để gửi nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi tại sao em không ký được TMBCTC để gửi nhỉ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *