Em mở Itax để in tờ khai thuế, mở tờ khai quyết toán TNCN được, bộ BCTC được, nh…

Em mở Itax để in tờ khai thuế, mở tờ khai quyết toán TNCN được, bộ BCTC được, nhưng tờ khai quyết toán TNDN không được vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Em mở Itax để in tờ khai thuế, mở tờ khai quyết toán TNCN được, bộ BCTC được, nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *