Có nhiều bạn thắc mắc về việc khi nào được làm công văn xin gộp báo cáo tài chín…

Có nhiều bạn thắc mắc về việc khi nào được làm công văn xin gộp báo cáo tài chính? mình xin chia sẻ như sau:
– Điều kiện gộp báo cáo tài chính Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3:
“3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”
– Ghi chú: riêng thuế tncn nếu có chi trả cp lương cho người lao động thì bắt buộc phải nộp không được gộp sang kỳ sau.
Mình chỉ muốn nói thực tế rất quan trọng nhưng không được xa rời luật.
p/s: Mình có công văn gộp bctc vừa gửi cho bên Cục thuế HN ai cần mình sẽ gửi (vì không biết cho lên ntn)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

One thought on “Có nhiều bạn thắc mắc về việc khi nào được làm công văn xin gộp báo cáo tài chín…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *