Chào anh chị. Em có câu hỏi 1./ chuyển lỗ có phải đăng ký không? 2./ Nếu chuyển …

Chào anh chị. Em có câu hỏi
1./ chuyển lỗ có phải đăng ký không?
2./ Nếu chuyển lỗ năm 2015 sang năm 2016 thì thuế trên tờ thuế tndn sẻ giảm, làm sao thể hiện thuế tndn giảm trên bảng cân đối phát sinh , tức là bút toán nào số thuế trên cdps bằng số thuế trên tờ khai thuế tndn sau khi chuyển lỗ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

One thought on “Chào anh chị. Em có câu hỏi 1./ chuyển lỗ có phải đăng ký không? 2./ Nếu chuyển …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *