chào cả nhà. cho Mai Thanh Nga hỏi là giờ mình nộp phụ lục bảng thuyết minh BCTC…

chào cả nhà. cho Mai Thanh Nga hỏi là giờ mình nộp phụ lục bảng thuyết minh BCTC nộp trên trang Thuế Việt Nam thì mình vào đâu nộp vậy mọi người?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “chào cả nhà. cho Mai Thanh Nga hỏi là giờ mình nộp phụ lục bảng thuyết minh BCTC…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *