Hi All. Em nộp tờ quyết toán thuế TNDN nó phát sinh lỗi này ạ: ” Lỗi hệ thống: …

Hi All. Em nộp tờ quyết toán thuế TNDN nó phát sinh lỗi này ạ:

” Lỗi hệ thống: java.lang.Exception: Ngày bắt đầu kỳ kê khai không đúng, phải bắt đầu là 01/01, 01/04, 01/07, 01/10 ”

Em làm lại tờ khai năm 2015 ( công ty em thành lập ngày 20.5.2015 ah)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *