Nhờ cả nhà giúp mình vấn đề này với, cảm ơn cả nhà nhiều: Năm 2016 thuế kiểm tra…

Nhờ cả nhà giúp mình vấn đề này với, cảm ơn cả nhà nhiều:
Năm 2016 thuế kiểm tra bị bóc một số khoản như sau:
– Năm 2014: mình báo cáo -37tr thuế bóc cp giá vốn 37tr và CPQLDN 10tr dẫn đến LN 2014 là +10tr và thuế TNDN bị truy thu là 2tr
– Năm 2015 mình báo cáo +25tr thuế bóc CP giá vốn 16tr và CPQLDN 31tr dẫn đến LN 2015 là +72tr và thuế TNDN bị truy thu là 14tr
Tổng thuế TNDN cả hai năm bị truy thu thêm là 16tr, vậy mình có cần hạch toán chi tiết ở trên không hay chỉ hạch toán 16tr truy thu, mình chỉ hạch toán 16tr truy thu nhưng thấy Lợi nhuận lên bảng CĐKT không hợp lý lắm, mọi người giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Nhờ cả nhà giúp mình vấn đề này với, cảm ơn cả nhà nhiều: Năm 2016 thuế kiểm tra…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *