Các bạn giúp mình với Cty chuyển khoản cho kho bạc cấp quyền khai thác khoáng sả…

Các bạn giúp mình với
Cty chuyển khoản cho kho bạc cấp quyền khai thác khoáng sản . mình hạch toán như thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2017

account_box admin

One thought on “Các bạn giúp mình với Cty chuyển khoản cho kho bạc cấp quyền khai thác khoáng sả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *