Mn cho e hỏi nghiệp vụ này định khoản thế nào ạ?
Xoá khoản nợ khó đòi của khách hàng là 30 triệu. Biết số nợ này được lập dự phòng là 19 triệu.
E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet