Mấy A/C cho e hỏi với ạ Tờ khai thuế : Q1/2016 : khấu trừ 63.940.840đ …

Mấy A/C cho e hỏi với ạ

Tờ khai thuế :
Q1/2016 : khấu trừ 63.940.840đ
Ra : 55.274.600đ
Vào :26.756.030 đ
kt :35.422.270
Q2/2016 : Ra 94.956.550đ
Vào 54.784.894
Nộp thuế 4.749.386
Q3/2016 : Ra 55.333.500 đ
Vào: 49.940.562đ
Nộp thuế 5.392.938đ
nhưng Q4/2016 e phát hiện Q4/2015 kê trùng 1 hd mua vào tiền thuế là 53.500.000đ
e làm bổ sung Q4/2015 vào Q4/2016
Q4/2016 : Ra 17.922.705đ
Vào 77.974.078d
Điêù chỉnh giảm khấu trừ 53.500.000
Khấu trừ 6.551.373.
E đang làm kết chuyển thuế trên sổ sách do năm 2015 e làm lại báo cáo tài chính nên số tồn cuối 1331 khấu trừ chỉ còn 10.440.840 , mà giờ qua năm 2016 e k biết phải kết chuyển thuế quý nhu thế nào cho khớp với báo cáo thuế ..

Các anh chị giúp e với !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

One thought on “Mấy A/C cho e hỏi với ạ Tờ khai thuế : Q1/2016 : khấu trừ 63.940.840đ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *