Thuế nhà thầu NK phần mềm: Trường hợp công ty NK phần mềm nằm trong đĩa CD. Đĩa …

Thuế nhà thầu NK phần mềm: Trường hợp công ty NK phần mềm nằm trong đĩa CD. Đĩa CD nhập khẩu theo CIF có mở tờ khai. Thì 10% FCT đánh trên tổng giá trị đĩa+phần mềm hay chỉ giá trị phần mềm?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

One thought on “Thuế nhà thầu NK phần mềm: Trường hợp công ty NK phần mềm nằm trong đĩa CD. Đĩa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *