E làm quyết toán TNCN 05/QTT (TT92/2015), kết xuất xml rùi mở ra báo lỗi vậy là …

E làm quyết toán TNCN 05/QTT (TT92/2015), kết xuất xml rùi mở ra báo lỗi vậy là seo m.n.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2017

account_box admin

One thought on “E làm quyết toán TNCN 05/QTT (TT92/2015), kết xuất xml rùi mở ra báo lỗi vậy là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *