Ở đây sương khói mờ nhãn ảnh ! Thức khuya cày cuốc mới biết là ? Nghề kế thiệt k…

Ở đây sương khói mờ nhãn ảnh !
Thức khuya cày cuốc mới biết là ?
Nghề kế thiệt khổ cho thân ta !
Đồng chung cảnh ngộ cho like nà ?
Ps: Giờ này ai còn thức điểm danh đê ! :p :p

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

One thought on “Ở đây sương khói mờ nhãn ảnh ! Thức khuya cày cuốc mới biết là ? Nghề kế thiệt k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *