Chỉ tiêu 3331 em để số âm được không ạ. Bên e nộp thừa tiền thuế….

Chỉ tiêu 3331 em để số âm được không ạ. Bên e nộp thừa tiền thuế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Chỉ tiêu 3331 em để số âm được không ạ. Bên e nộp thừa tiền thuế….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *