Mọi người cho em hỏi chút. Phần mềm hệ thóng 3.4.1. Bỏ nghiệp vụ kết chuyển lỗ n…

Mọi người cho em hỏi chút. Phần mềm hệ thóng 3.4.1. Bỏ nghiệp vụ kết chuyển lỗ năm trước rồi phải ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

20 thoughts on “Mọi người cho em hỏi chút. Phần mềm hệ thóng 3.4.1. Bỏ nghiệp vụ kết chuyển lỗ n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *