Các bạn nào rành Misa cho mình hỏi tý: Thanh lý tài sản cố định không thu tiền n…

Các bạn nào rành Misa cho mình hỏi tý:
Thanh lý tài sản cố định không thu tiền ngay mà treo công nợ. Sau đó mới thu tiền thanh lý tài sản này qua NH thì trên Lưu chuyển tiền tệ không thể hiện dòng tiền thu ở mục
“2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác”
Giờ Bờm phải làm răng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn nào rành Misa cho mình hỏi tý: Thanh lý tài sản cố định không thu tiền n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *