a c cho e hỏi trường hợp này mình đưa vào cp luôn hay phân bổ theo từng kì ah, (…

a c cho e hỏi trường hợp này mình đưa vào cp luôn hay phân bổ theo từng kì ah, (đây la hđơn bảo hiểm xe bồn để chở thuê bên cty e)


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *