Nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Anh chị cho em hỏi: Bây giờ em muốn n…

Nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Anh chị cho em hỏi: Bây giờ em muốn nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của các năm trước do lúc trước chị kế toán điền sai cột xóa bỏ và hủy thì bây giờ em làm lại rồi nộp bổ sung qua mạng như lần đầu hay in ra nộp bản cứng cùng với bản cũ lúc trước nộp tại phòng một cửa ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Anh chị cho em hỏi: Bây giờ em muốn n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *