Giờ mình làm BCTC thì theo QĐ48 hay TT200 cả nhà?…

Giờ mình làm BCTC thì theo QĐ48 hay TT200 cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Giờ mình làm BCTC thì theo QĐ48 hay TT200 cả nhà?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *