Máy tính em bị hư, cài lại win và chưa sao lưu KBHXH. Giờ dữ liệu chỉ có datafil…

Máy tính em bị hư, cài lại win và chưa sao lưu KBHXH. Giờ dữ liệu chỉ có datafile thì có khôi phục được không cả nhà. Chứ gần trăm lao động nhập bao giờ mới xong thông tin

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Máy tính em bị hư, cài lại win và chưa sao lưu KBHXH. Giờ dữ liệu chỉ có datafil…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *