Em đang hơi rối rắm chỗ này, anh chị nào gỡ giúp em chút ạ. Năm 2014, tk 4212 lỗ…

Em đang hơi rối rắm chỗ này, anh chị nào gỡ giúp em chút ạ.
Năm 2014, tk 4212 lỗ: 483tr
1/1/2015: kt cũ k/c nhầm: N4212/C4211: 483tr (đúng phải là: N4211/C4212)
Cuối 2015: số PS TK 4212: lỗ 873tr, nhưng vì có thêm 483tr đầu kỳ, số cuối kỳ TK 4212 lỗ: 1.356tr
Sang đầu năm 2016: nếu em kết chuyển N4211/C4212: 1356TR thì sai.
Em điều chỉnh số 2015 như thế nào ở năm 2016 để ko phải nộp lại BCTC?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *