Còn ai không cho em hỏi về QTT TNCN với ạ! Lao động ký hợp đồng lđ dưới 3 tháng …

Còn ai không cho em hỏi về QTT TNCN với ạ!
Lao động ký hợp đồng lđ dưới 3 tháng và lao động nhận lương <2.000.000 thì kê vào phục lục 05-1BK luôn hay kê vào đâu ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Còn ai không cho em hỏi về QTT TNCN với ạ! Lao động ký hợp đồng lđ dưới 3 tháng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *