Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế …

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính
p/s
Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

One thought on “Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *