ihtkkresource.gdt.gov.vn

Thông báo với anh chị em nhà kế là chiều hôm qua tổng cục thuế đã âm thầm nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc hồ sơ thuế XML ItaxViewer 1.3.0 đã sửa hết các lỗi còn tồn tại. Bạn nào còn dùng ItaxViewer cũ (được tải về và cài đặt trước ngày 06/03/2017) thì nên tải lại bản mới (kể cả đang là 1.3.0 cũng tải lại vì nó còn tồn tại 1 số lỗi) Link download: http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar
Trân trọng!

ihtkkresource.gdt.gov.vn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

6 thoughts on “ihtkkresource.gdt.gov.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *