Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai và hợp đồng cho thuê nhà, vậy tôi muốn hỏi khi tôi sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử tôi có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?

Trả lời:
Khi người nộp thuế sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử thì người nộp thuế sẽ phải gửi bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử hoặc được gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Chi cục thuế nơi có nhà cho thuê.

local_offerevent_note March 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *