Bây giờ làm QT Thuế TNCN cho cá nhân cư trú và lao động thời vụ thì vào biểu mẫu…

Bây giờ làm QT Thuế TNCN cho cá nhân cư trú và lao động thời vụ thì vào biểu mẫu nào mọi người nhỉ? Nhiều mẫu biểu quá rối cả mắt?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *