Em không thể hiểu nổi bạn kế toán cũ nộp tiền thuế gì đây mọi người ơi. 1tr kia …

Em không thể hiểu nổi bạn kế toán cũ nộp tiền thuế gì đây mọi người ơi. 1tr kia là thuế môn bài rồi đúng ko ak

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

One thought on “Em không thể hiểu nổi bạn kế toán cũ nộp tiền thuế gì đây mọi người ơi. 1tr kia …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *