Cty e bị mấy chị bên thuế gọi đem quyển hóa đơn gốc lên kiểm tra là ntn nào các …

Cty e bị mấy chị bên thuế gọi đem quyển hóa đơn gốc lên kiểm tra là ntn nào các ac. Có cần phải mang lên ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cty e bị mấy chị bên thuế gọi đem quyển hóa đơn gốc lên kiểm tra là ntn nào các …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *