Cho em hỏi thuế TNDN những năm trước em tạm nộp thừa so với quyết toán năm thì c…

Cho em hỏi thuế TNDN những năm trước em tạm nộp thừa so với quyết toán năm thì có được cấn trừ số thừa này vào năm nay không ạ? Cty em chưa kiểm tra thuế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi thuế TNDN những năm trước em tạm nộp thừa so với quyết toán năm thì c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *