Biên bản điều chỉnh hoá đơn thế này có hợp lý ko các kế nhỉ ? Khách lẻ ko lấy ho…

Biên bản điều chỉnh hoá đơn thế này có hợp lý ko các kế nhỉ ? Khách lẻ ko lấy hoá đơn sao tìm đc mà ký

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

One thought on “Biên bản điều chỉnh hoá đơn thế này có hợp lý ko các kế nhỉ ? Khách lẻ ko lấy ho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *